Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyển Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong trình hình mới (KL12), Uỷ ban Người Việt ở Nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã xây dựng 16 Infographic song ngữ (08 bản tiếng…