Tổng Lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản
Điện thoại: (+81) 92 263 7668​;Email: [email protected]

Fax: (+81) 92 263 7676;

Địa chỉ: 4F AQUA HAKATA, Nakasu 5-3-8, Hakata-ku, Fukuoka-shi, ​Fukuoka, ​ JAPAN 810-0801

                                                                        Cán bộ Tổng Lãnh sự quán

  • 1.  Bà Vũ Chi Mai                                       –   Tổng Lãnh sự ​
  • 2. Ông Vũ Văn Trường                        –   Lãnh sự ​​
  • 3. Bà  Ngô Mai Anh                             –  Lãnh sự ​​
  • 4. Ông Nguyễn Hồng Linh             –  Lãnh sự ​​
  • 5. Ông Nguyễn Đình Trung             –  Tài chính, kỹ thuật
  • (Cập nhật ngày 29/11/2022)